Privacyverklaring

Waarom deze privacyverklaring?
Wanneer je deelneemt aan of inschrijft voor één of meerdere activiteiten van Voetbal O.P.A., dan hebben wij hier bepaalde persoonsgegevens voor nodig. Ook wanneer je uit interesse onze website of social media bezoekt dan worden er persoonsgegevens verstrekt. Over de verwerking van deze persoonsgegevens en waarvoor we deze gebruiken willen wij graag transparant zijn, vandaar deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend gaan wij uiterst zorgvuldig om met het gebruik van persoonsgegevens en leven wij de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (AVG) na.

Hieronder hebben wij op een rijtje gezet welke gegevens wij verwerken, waarom wij dat doen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze je invloed kunt uitoefenen op de verwerking van persoonsgegevens door Voetbal O.P.A.. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring, binnen het kader van de wetgeving, op ieder moment te wijzigen.

Wat verstaan wij onder persoonsgegevens?
Volgens de AVG zijn persoonsgegevens “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die direct of indirect tot de persoon te herleiden zijn.

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?
Bij het inschrijven of aanvragen van een activiteit via onze website verwerken wij in ieder geval de naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum van de speler. Mocht de deelnemer lid zijn van een voetbalvereniging, dan verwerken wij deze ook graag met bijbehorend team waarin de speler actief is. Ook als je eerder hebt deelgenomen aan een activiteit van Voetbal O.P.A., dan blijven wij dit soort persoonsgegevens verwerken.

Bij gebruik van de diensten van Voetbal O.P.A. waarvoor je een betaling moet doen, worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: type activiteit, jouw financiële status bij Voetbal O.P.A (afgenomen diensten en betalingen), IBAN-nummer en op welke naam het rekeningnummer staat. Daarnaast maken wij bij sommige activiteiten op het veld gebruik van opnamen met de SPORTSVIEW-camera. Ook bij de inzet van onze PLAYR smartvesten met speler GPS-tracking worden persoonsgegevens verwerkt, hierbij moet men denken aan geboortedatum, lengte, gewicht, afgelegde (sprint)afstand, snelheid, (explosieve) intensiteit en aantal moment daarvan, positionering op het veld.

Gegevens van onze websitebezoekers of social media
Van bezoekers op onze website worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina zelf invult, zoals e-mailadres, naam, adres, woonplaats, huidige vereniging en team, leeftijd en telefoonnummer. De gegevens die je zelf invult op social media of die wij verzamelen naar aanleiding van jouw reacties/mening/ervaring op social media kunnen worden verwerkt door Voetbal O.P.A.. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je onder meer op het betreffende platform zelf invult, zoals jouw accountnaam, e-mailadres, naam, adres, woonplaats of een telefoonnummer.

Met welk doel verwerken wij jouw gegevens?
Dienstverlening
Voetbal O.P.A. verwerkt jouw gegevens om hun diensten zo goed mogelijk aan te kunnen bieden. Voor het opgeven van een activiteit, het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten, het opstellen, versturen en incasseren van facturen en het communiceren in de juiste taal. Daarnaast verwerken wij de door jouw ingevulde gegevens bij diverse activiteiten ten behoeve van specifieke dienstverlening.

Informeren
Voetbal O.P.A. verwerkt jouw gegevens hoofdzakelijk om via e-mail te informeren (of in een enkel geval telefonisch). Voor deze berichten kan je zich te allen tijde afmelden.

Analyses
Met het gebruik van onze SPORTSVIEW-camera en PLAYR smartvesten met GPS-tracking verwerken wij jouw persoonsgegevens om onze deelnemers op een moderne manier te ontwikkelen d.m.v. videofeedback en statistische gegevens te analyseren. Op deze wijze willen wij niet alleen de kwaliteit op het veld waarborgen, maar ook meetbaar maken.

Rapportage
Voetbal O.P.A. verwerkt gegevens van leden voor het doen van evaluaties met samenwerkingspartners. De gegevens van leden worden hiervoor op geaggregeerd niveau gebruikt. Geaggregeerd wil zeggen dat de gegevens geen informatie over individuele leden bevat, maar enkel informatie over bepaalde groepen gebaseerd op gebruik, leeftijd of nieuwe leden.

Contact met lid
Als je contact met ons opneemt of wij contact met jou opnemen per telefoon, e-mail, via social media, chat of op een andere manier, dan worden jouw gegevens geregistreerd. Zo kunnen wij later zien dat er al eerder contact is geweest. Denk bijvoorbeeld aan vragen over de dienstverlening, klachten, facturen en betalingen. Wij kunnen contact met jou opnemen voor vragen t.b.v. correcte dienstverlening van onze kant, informatie of bij onvoorziene situaties waarbij kennisgeving van de situatie gewenst is. Je kunt hierbij denken aan het oplopen van een pijntje tijdens een activiteit of het niet lekker voelen van de deelnemer en graag op korte termijn huiswaarts wil.

Wettelijke verplichting
Voetbal O.P.A. kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld politie daarom verzoekt.

Promotie
Voetbal O.P.A. kan gemaakt of opgenomen beeldmateriaal gebruiken voor promotiedoeleinden van de eigen stichting. Tevens kunnen meningen, ervaringen en adviezen gericht aan ons gedeeld worden op onze website, social media of in onderhandelingsgesprekken.

Maakt Voetbal O.P.A. gebruik van cookies
Voetbal O.P.A. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Wat cookies zijn en van welke soorten cookies Voetbal O.P.A. gebruik maakt, kun je lezen in de cookieverklaring.

Hoe gaan wij om met de beveiliging van jouw gegevens?
Voetbal O.P.A. zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een inschrijving bij Voetbal O.P.A. heeft volbracht, dan bewaren wij jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de periode/activiteit. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens verwijdert.

Verstrekt Voetbal O.P.A. gegevens aan derden?
Voetbal O.P.A. verstrekt of verkoopt in beginsel geen gegevens aan derden. Echter door de samenwerkingsovereenkomsten met een aantal voetbalverenigingen kunnen enkele persoonsgegevens verstrekt worden voor de desbetreffende doeleinden.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens?
In de AVG zijn een aantal rechten van betrokkenen vastgelegd. Iedereen heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of aan te vullen, te laten verwijderen, een beperking van de verwerking te vragen, te laten overdragen en kan bezwaar maken tegen verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Hierna volgt een korte uitleg over de verschillende rechten.

Inzage gegevens
Je hebt recht op inzage van jouw persoonsgegevens en een kopie daarvan te ontvangen.

Rectificatie gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist zijn en te laten aanvullen indien deze onvolledig zijn.

Verwijderen gegevens
Je kunt verzoeken om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen en dit wordt gehonoreerd in de volgende gevallen:

  • De gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt
  • Je jouw toestemming intrekt, omdat je succesvol bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking, omdat de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om de beperking van een verwerking te verzoeken en te verkrijgen in een aantal specifieke gevallen:

  • Gedurende de periode van betwisting van de juistheid van persoonsgegevens en de controle daarvan.
  • Indien de verwerking onrechtmatig is gebleken, maar je toch niet wil dat de gegevens worden verwijderd.
  • Indien Voetbal O.P.A. de gegevens niet meer nodig heeft maar je de gegevens nog nodig hebt voor een rechtsvordering.
  • Wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog wacht op het antwoord op het bezwaar. Je verzoekt als het ware de persoonsgegevens te markeren (tijdelijk op slot te doen) met als doel de verwerking in de toekomst te beperken.

Overdraagbaarheid gegevens
Je hebt het recht om jouw gegevens te laten overdragen. Hiermee kun je een kopie van jouw persoonsgegevens vragen die bijvoorbeeld bruikbaar zijn bij een andere dienstverlener. De gegevens zullen in een Excel-bestand worden verstrekt.

Bezwaar tegen verwerking
Je hebt altijd het recht om op grond van redenen die met jouw specifieke situatie te maken hebben bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens die een zwaarder belang hebben dan onze doeleinden. Wij zullen jouw bezwaar inwilligen wanneer je volgens de wet in jouw recht staat.

Wil je gebruik maken van één van jouw rechten, dan doe je dat als volgt. Je kunt jouw verzoek per e-mail sturen naar max@voetbalopa.nl.

Vermeld bij jouw verzoek altijd om welk verzoek het gaat: “inzage verzoek”, “rectificatie verzoek”, etc. en vermeld je naam en telefoonnummer.

Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie.

Voor vragen over deze privacyverklaring en over het beleid van Voetbal O.P.A. kun je contact opnemen met: max@voetbalopa.nl.

Sponsoren en partners